Full size版喺呢度

總有一間喺左近

我搵唔返(歡迎讀做「我唔想做literature review」)呢句slogan嘅出處,但佢都証明咗香港嘅7–11開到成行成市。

咁到底7仔開得有幾密?呢個係第一個問題。

同樣係便利店,全香港有接近成千間7–11,但OK就只係得300幾間,足足差成700間。咁就帶出第二個問題:會唔會有某啲地方係OK多過7–11?(劇透:有)。如果有嘅話,咁OK會多過佢幾多間?(劇透:3間左右)

數據來源

兩間集團嘅官網都有每間便利店分店嘅位置,所以只要做少少data scraping就可以砌到一個便利店dataset。Data scraping嘅話,Python人就用Beautiful Soup;我寫開R,所以用rvest

免責聲明:set data 1. 無validate過;2. 唔係最新version;3. 可能visualise嗰陣copy漏咗幾行。有錯有漏唔係意外,係我懶。

地圖

--

--

香港主要重覆地名地圖

邊個銅鑼灣?

我住銅鑼灣,不過係「另外嗰個」銅鑼灣。

地方理論上係無限,而地名亦都理論上係無限。但前人去嘅範圍有限,而聯想到嘅地名亦都有限。人會撞名,地方都會。香港作為彈丸之地,亦都有為數不少嘅重覆地名。

重覆地名入面,通常都會有一個多人熟悉嘅地方,而另一個係較少人認識。港島北有銅鑼灣,而沙田亦都有一個銅鑼灣。同人講喺銅鑼灣會合,正常理解都會係指港島北嗰個銅鑼灣。

另一個比較出名嘅「另外嗰個」要數西貢海下灣嘅灣仔。你同人講去咗灣仔買電腦,正常人都會理解到你講緊港島北嗰個灣仔;而你同人講去咗灣仔露營嘅話,行山友都會理解到你講緊西貢嗰個灣仔(如果你喺港島北嗰個灣仔搵到地方露營嘅話,可以話俾大家知)。

香港重覆地名

除咗上面提及嘅兩個重覆地名之外,香港仲有邊啲重覆地名?

下圖揀咗 13 個香港重覆地名,標注咗「另外嗰個」嘅位置。

--

--

城巴+新巴+九巴+龍運+嶼巴=?

九巴?關我乜事?

作為港島人,我搭九巴嘅次數可謂寥寥可數,對面海巴士路線嘅認知更加係同零無分別。當住九龍新界嘅 friend 成日話要睇九巴 app 去 check 下一班車幾時先到嗰陣,我想話我連九巴 app 都從來未裝過。

龍運同大嶼山巴士就簡直如同陌生人。我搭過幾多次龍運巴士?可能同搭輕鐵次數差唔多。圍起上黎,山手線/中央線/銀座線我搭得仲多。大嶼山巴士我搭過幾多次?應該同 Picadilly Line 差唔多掛。

之不過,點解住香港就同九巴絕緣?最基本嘅答案就係九巴主要服務九龍同新界。之不過,再深入一層咁睇,每間巴士公司,每條巴士路線嘅實際服務範圍係喺邊?

巴士公司主要服務範圍

翻查 Wikipedia 同埋巴士大典,五間專營巴士公司嘅主要服務範圍大致如下:

  • 城巴:香港島及過海巴士、機場及北大嶼山巴士
  • 新巴:港島巴士路線、來往港島至九龍及新界的過海路線,以及少量西九龍和將軍澳巴士路線
  • 九巴:全港九新界,無特定服務範圍
  • 龍運:香港國際機場、亞洲國際博覽館及東涌來往新界區大部分地區
  • 嶼巴:大嶼山各地,梅窩、大澳、昂坪寶蓮寺、東涌等

既然係咁,可唔可以睇吓到底香港唔同地方係由邊一間巴士公司「主導」?

大地圖

服務範圍還服務範圍。實際上每間公司每條巴士線嘅行走路線係點?

--

--